Klauzula informacyjna

Informacyjna w zakresie przetwarzania danych za pomocą aplikacji „Zadbana Gmina”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO"   administrator danych informuje, że:


1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Białe Błota z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7 której przedstawicielem jest Wójt Gminy Białe Błota. Ponadto informujemy, że w stosunku  do danych przetwarzanych przez Gminę Białe Błota w ramach zadań zleconych przez administrację rządową  – Gmina Białe Błota występuje w roli współadministratora Państwa danych osobowych.

2) Wszelką korespondencję w zakresie danych osobowych można prowadzić z powołanym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem kontaktowym e-mail: iod@bialeblota.eu  Aktualne imię i nazwisko osoby pełniącej funkcję IOD, dostępne jest na stronie BIP pod adresem www.bip.bialeblota.pl w zakładce „Ochrona Danych Osobowych lub RODO”

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z systemu do komunikacji między mieszkańcami a Urzędem Gminy w Białych Błotach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgody osoby której dane dotyczą).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-podmioty obsługujące Administratora w zakresie outsourcingu usług, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia, w tym BIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00–854), przy al. Jana Pawła II 23, która utrzymuje oraz udostępnia system obsługi zgłoszeń (LUPE).
-podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. organy ścigania, organy administracji rządowej, inne organy administracji samorządowej jeżeli wystąpią z prawnie uzasadnionym żądaniem udostępnienia danych z w/w systemu.

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane z tym że :

  1. a) w przypadku danych zawartych na koncie w aplikacji LUPE – dane w aplikacji będą przechowywane wyłącznie do momentu usunięcia konta z systemu do komunikacji.

  2. b) w przypadku, gdy Pana/Pani zgłoszenie będzie podstawą podjęcia interwencji przez Urząd w celu realizacji zgłoszenia lub Pana/Pani zgłoszenie będzie podstawą wszczęcia postępowania administracyjnego – dane będą przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej w wewnętrznym systemie administratora do czasu realizacji interwencji lub zakończenia postępowania administracyjnego, a po tym czasie w celach archiwalnych zgodnie z terminami archiwizacji określonymi na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych np. Kategoria A (przechowywane wieczyście), B5, B10 (liczba lat po upływie, których dokumenty z danymi są wybrakowane), BE10 liczba lat po której dokumenty z danymi mają zostać wybrakowane lub przekwalifikowane.

7) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych z systemu LUPE, a prawo do usunięcia  swoich danych przez Administratora przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

8)  Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10) Podanie danych jest niezbędne do utworzenia konta w systemie do komunikacji. Niepodanie danych wymaganych przez aplikację LUPE uniemożliwi założenie konta a tym samym zgłoszenie interwencji w tym systemie.

11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w  celu  profilowania.

Administrator Danych Osobowych

reprezentowany przez Wójta Gminy Białe Błota

Dariusza Fundatora